BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN KIỂM ĐỊNH GIA
GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

(Tất cả sẵn tiệm cập nhật 13/6/2024)
GIẢM THÊM 5% VIÊN CHỦ CÓ SẴN
CHÍNH SÁCH THU ĐỔI TRỌN  ĐỜI TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG
Đổi lớn – 0%, bán – 3% (viên trên 500 triệu)
Đổi lớn – 0%, bán – 5% (viên dưới 500 triệu)
Đặc biệt: 2 năm sau bán lại nguyên 100% giá trị viên
Chi tiết chính sách thu đổi: Xem tại đây

 
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh  Quang Mã SP Giá Bán
3.9 GIA F VVS1 NONE C39GC-1463519067 12,500,000
3.9 GIA F VVS1 NONE C39GC-2484078415 12,500,000
3.9 GIA F VVS1 NONE C39GC-5456623228 12,500,000
3.8 GIA D VVS1 NONE C38GC-7386051048 13,500,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-1493009036 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-1498160321 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-2464178427 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-2484962105 0
3.6 GIA D IF NONE C36GC-2494179629 0
3.6 GIA D IF NONE C36GC-2496046054 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-6492108346 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-6495179187 12,800,000
3.6 LIULAB G SI2 LiuLab C36L-777476 7,000,000
3.6 LIULAB J VVS2 LiuLab C36L-564437 7,000,000
3.6 PNJ E VVS1   C36P-44782L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0080644L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0080823L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0080871L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081847L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081894L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081896L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081903L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081905L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082047L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082050L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082109L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082133L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082142L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082190L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082413L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082441L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082489L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082491L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082542L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082545L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082548L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082550L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082554L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082598L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082602L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082603L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082604L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082608L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082609L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082610L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082612L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082617L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082620L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082621L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082622L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082624L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082626L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082627L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082628L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082629L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0083563L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0083564L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893467 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893477 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893486 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893650 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893751 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893880 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893881 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893883 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893895 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893896 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893897 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893901 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893905 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893906 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893908 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893975 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893977 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893985 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894000 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894003 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894005 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894014 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894016 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894800 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894803 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894806 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894809 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894817 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894819 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894915 9,900,000
3.6 PNJ F VVS1   C36P-44759L 9,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC- 3.6.9 8,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC-3.6.12 8,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC-3.6.2 8,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC-3.6.4 8,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC-3.6.6 8,000,000
3.5 PNJ E VVS1   C35P-104K18-311 8,900,000

 

Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh Quang Mã SP Giá Bán
4.9 SJC E VVS1   C49SC-111265 21,500,000
4.9 SJC F VVS1   C49SC-114566 21,000,000
4.9 SJC F VVS2   C49SC-116465 20,500,000
4.8 GIA D SI1 NONE C48GC-6295937461 32,000,000
4.8 PNJ E VVS1 PNJ C48PC-674935 30,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-636299 28,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-642885 28,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-646788 28,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-646789 28,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-663595 28,000,000
4.8 SJC D VVS1   C48SC-112857 22,000,000
4.8 SJC D VVS1   C48SC-116508 22,000,000
4.8 SJC E VVS1   C48SC-113811 21,500,000
4.8 SJC E VVS1   C48SC-115170 21,500,000
4.8 SJC E VVS2   C48SC-117677 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-113776 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-113877 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-114565 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-114580 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-114581 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC116148 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-117679 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-117978 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-118387 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-118880 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-119042 21,000,000
4.8 SJC G VVS1   C48SC-117053 20,500,000
4.8 SJC G VVS1   C48SC-117320 20,500,000
4.7 RGG E VVS1 RGG C47RC-20111201 17,500,000
4.7 RGG E VVS1   C47RC-20111202 17,500,000
4.7 RGG F VVS1 RGG C47RC-20110902 17,000,000
4.7 RGG F VVS1   C47RC-20111204 17,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-112974 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-112988 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-113445 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-113807 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-114629 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-115406 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-116477 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-116521 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-116523 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-119058 18,000,000
4.7 SJC D VVS2   C47SC-112764 17,500,000
4.7 SJC D VVS2   C47SC-114857 17,500,000
4.7 SJC D VVS2   C47SC-117605 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-113817 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-113820 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-114801 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-114846 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-115488 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-118001 17,500,000
4.7 SJC E VVS2   C47SC-115467 17,000,000
4.7 SJC E VVS2   C47SC-119030 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47S-116151 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47S-117224 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47S-119321 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47S-119325 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-110921 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-112820 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-112983 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113763 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113764 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113779 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113782 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113878 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113879 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-114567 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-114596 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-114599 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-114809 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-116144 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-118441 17,000,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-113881 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-115441 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-116338 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-117231 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-117990 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-118437 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-119330 16,500,000
4.7 SJC G VVS1   C47SC-117317 16,500,000
4.7 SJC G VVS1   C47SC-117318 16,500,000
4.6 GIA E VS1 STRONG C46GC-2396376838 23,000,000
4.6 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C46GC-2426584574 23,000,000
4.6 RGG E VVS1   C46RC-20110901 17,500,000
4.6 SJC D VVS1   C46S-116259 18,000,000
4.5 GIA D IF MEDIUM BLUE C45GC-6482749483 25,000,000
4.5 GIA D IF MEDIUM BLUE C45GC-7452577670 25,000,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-1478496131 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-2476635335 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-5486162144 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-5493204390 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-6475492378 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-6495204343 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-7476985258 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-7498178765 26,500,000
4.5 GIA D VS1 NONE C45GC-1488233547 21,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-1468460101 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-1487058630 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C45GC-2467711468 24,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-2488200765 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-5473226747 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-6452300038 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-6472229030 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-6481160165 28,000,000
4.5 GIA D VVS1   C45GC-7456594954 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-7471113036 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-7478227235 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-7486315039 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-1479757347 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-2486038058 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-2486785179 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-2487467326 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-2497129436 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-6471490853 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-6472227481 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-6481470274 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-6485512167 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-7478644863 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-7481783489 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-1485158828 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-1487221131 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 FAINT C45GC-1488233172 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-2474919533 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-2477832978 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-2486209485 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-2487162623 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-5486075709 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 FAINT C45GC-6472618130 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-6481159093 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 FAINT C45GC-6482043493 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-6482044235 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-6482209931 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-6482210234 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GS-5476962156 25,500,000
4.5 GIA E VVS2 NONE C45GC-6472727628 21,500,000
4.5 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C45GC-2464813446 22,000,000
4.5 GIA F VVS1 NONE C45GC-2496356611 22,000,000
4.5 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C45GS-6485476132 22,000,000
4.5 GIA F VVS2 NONE C45GC-2486233330 21,500,000
4.5 GIA F VVS2 NONE CT45G-6422559372 25,000,000
4.5 GIA G VVS2 NONE C45GC-6482234369 19,500,000
4.5 GIA I VVS1 FAINT C45GC-2487710866 15,000,000
4.5 PNJ D VS1 MEDIUM C45PC-883237 0
4.5 PNJ D VVS1 GIA C45PC-895019 24,000,000
4.5 PNJ G VVS1 NONE C45PS-879543 19,000,000
4.5 PNJ G VVS1 NONE C45PS-898116 19,000,000
4.5 RGG E VVS1   C45R- 20112301 19,000,000
4.5 RGG E VVS1   C45R-20112303 19,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45S-107368 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45S-108269 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45S-110117 23,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45SC-112898 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45SC-115161 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45SC-116415 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45SC-118775 18,000,000
4.5 SJC D VVS2   C45SC-117286 17,500,000
4.5 SJC D VVS2   C45SC-117664 17,500,000
4.5 SJC D VVS2   KC – 113809 16,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45S-112590 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45S-116180 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45S-119428 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45SC-112589 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45SC-113745 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45SC-118939 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45SC-119128 17,500,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-116149 25,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-116326 25,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-117227 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-117249 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-119317 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-120847 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-122070 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45SC-112559 17,000,000
4.5 SJC F VVS2   C45S-117839 16,500,000
4.5 SJC G VVS1   C45S-115133 16,500,000
4.4 SJC E VVS1   C44SC-118634 13,500,000
4.4 SJC F VVS1   C44SC-115011 13,000,000
4.4 SJC F VVS1   C44SC-115549 13,000,000
4.3 RGG F VVS1 RGG C43R-21032403 13,500,000
4.3 RGG F VVS1 RGG C43R-21032404 13,500,000
4.3 SJC E VVS1   C43SS-113376 13,500,000
4.2 SJC E VVS1   C42S-117573 13,500,000
4.2 SJC F VVS2   C42SC-115608 12,500,000
4.1 GIA F VVS1 NONE C41GC-1488247169 14,500,000
4.1 RGG F VVS1 RGG RGG – 22032101 14,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-113701 12,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-115579 12,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-115783 12,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-115887 19,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-115945 19,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-117786 12,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-118842 12,000,000
4.1 SJC E VVS1   C41S-115904 11,500,000
4.1 SJC E VVS1   C41S-117578 11,500,000
4.1 SJC E VVS1   C41S-117579 11,500,000
4.1 SJC E VVS1   C41SC-116753 11,500,000
4.1 SJC E VVS1   C41SC-116772 11,500,000
4.1 SJC E VVS2   C41SC-117819 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41S-118655 10,500,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-114202 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-114434 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-115013 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-115018 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-115503 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-121107 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   KC – 108941 11,000,000
4.1 SJC G VVS1   C41SC-120656 10,500,000
4 GIA D IF NONE C40GC-1469194925 18,000,000
4 GIA D IF NONE C40GC-5493163562 18,000,000
4 GIA D IF NONE C40GC-7478493471 18,000,000
4 GIA D VVS1 NONE C40GC-2466279249 0
4 GIA D VVS1 NONE C40GC-6451667846 0
4 GIA D VVS1 NONE C40GC-6472224878 16,000,000
4 GIA F IF NONE C40GC-7358252881 15,000,000
4 GIV D VVS1 GIV C40GIVC-K65510 12,000,000
4 SJC E VVS1   C40S-119676 11,500,000
4 SJC E VVS1   C40S-120743 11,500,000
4 SJC E VVS1   C40SC-114704 11,500,000
4 SJC E VVS1   C40SC-115366 11,500,000
4 SJC E VVS1   C40SC-115513 11,500,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh  Quang Mã SP Giá Bán
5.9 SJC E VVS2   C59S-113866 68,000,000
5.9 SJC F VVS1   C59SC-113855 69,000,000
5.7 RGG F VVS1 RGG C57RC-21111803 54,000,000
5.7 SJC D VVS1   C57S-119990 69,000,000
5.7 SJC F VVS1   C57SC-112179 52,000,000
5.6 RGG F VS1   C56R – 21030603 46,000,000
5.6 RGG F VS2 RGG C56RC-21030804 47,000,000
5.6 RGG F VVS2 RGG C56RC-21032616 46,000,000
5.6 SJC D VVS1   C56SC-113577 52,000,000
5.6 SJC E VS2   C56S-113868 49,000,000
5.6 SJC F VVS1   C56SC-111646 48,000,000
5.6 SJC F VVS1   C56SC-118492 48,000,000
5.6 SJC F VVS2   C56S-116097 47,000,000
5.6 SJC F VVS2   C56SC-115353 47,000,000
5.6 SJC F VVS2   C56SC-116112 47,000,000
5.6 SJC F VVS2   C56SC-116248 52,000,000
5.6 SJC G VVS1   C56SC-114270 46,000,000
5.5 SJC G VVS1   C55SC-112952 47,000,000
5.45 SJC G VVS1   C54S-119371 46,000,000
5.4 GIA D IF FAINT C54GC-2486880481 85,000,000
5.4 GIA D IF MEDIUM BLUE C54GC-2496116466 85,000,000
5.4 GIA D IF NONE C54GC-7476054426 96,000,000
5.4 GIA D VVS1 STRONG BLUE C54GC-1489819475 70,000,000
5.4 GIA D VVS1 NONE C54GC-2477596729 0
5.4 GIA D VVS1 STRONG BLUE C54GS-5493106694 68,000,000
5.4 GIA E IF NONE C54GC-1489882842 79,000,000
5.4 GIA E IF MEDIUM BLUE C54GC-5463394074 68,000,000
5.4 GIA E IF FAINT C54GC-6481518344 72,000,000
5.4 GIA E IF MEDIUM BLUE C54GC-7456979081 68,000,000
5.4 GIA F IF MEDIUM BLUE C54GC-2486892833 58,000,000
5.4 GIA F IF FAINT C54GC-6475286118 60,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-1493159791 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-3475700940 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6481944318 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6491074562 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6491204350 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6492113755 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6495157836 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-7488355815 69,500,000
5.4 GIA H VVS1 NONE C54GC-3485571430 48,000,000
5.4 GIA H VVS1 NONE C54GC-6491328687 48,000,000
5.4 GIA H VVS1 NONE C54GC-7491032817 46,000,000
5.4 GIA I VVS1 NONE C54GC-1493204242 39,000,000
5.4 GIA I VVS1 NONE C54GC-2497358543 39,000,000
5.4 GIA J VVS1 NONE C54GC-1483283023 0
5.4 GIA K IF MEDIUM BLUE C54GS-7396329867 36,000,000
5.4 PNJ F VVS1   C54PC-896805 62,000,000
5.4 RGG E VS2 RGG C54RC-21030802 48,000,000
5.4 RGG E VVS1   C54RC-22062804 50,000,000
5.4 RGG F VVS2 RGG C54RC-21032615 47,000,000
5.4 RGG F VVS2 RGG C54RC-21040713 44,000,000
5.4 SJC D VS1   C54SC-113499 50,000,000
5.4 SJC D VVS2   C54SC-116091 51,000,000
5.4 SJC D VVS2   C54SC-118590 51,000,000
5.4 SJC D VVS2   C54SC-119171 51,000,000
5.4 SJC D VVS2   C54SC-119997 51,000,000
5.4 SJC E VS1   C54S-116242 46,000,000
5.4 SJC E VS1   C54S-119218 46,000,000
5.4 SJC E VS1   C54SC-118829 46,000,000
5.4 SJC E VS1   C54SC-118836 46,000,000
5.4 SJC E VS2   C54S-113545 47,000,000
5.4 SJC E VVS2   C54S-114655 47,000,000
5.4 SJC E VVS2   C54S-119929 49,000,000
5.4 SJC E VVS2   C54SC-117100 47,000,000
5.4 SJC E VVS2   C54SC-119214 47,000,000
5.4 SJC F VVS1   C54S-122252 48,000,000
5.4 SJC F VVS1   C54SC-110624 48,000,000
5.4 SJC F VVS1   C54SC-111810 48,000,000
5.4 SJC F VVS1   C54SC-114602 48,000,000
5.4 SJC F VVS2   C54S-114546 47,000,000
5.4 SJC F VVS2   C54SC-114544 47,000,000
5.4 SJC F VVS2   C54SC–119703 47,000,000
5.4 SJC F VVS2   C54SC-124187 47,000,000
5.4 SJC G VS1   C54SC-113527 45,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54S-120126 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54S-120286 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54S-120560 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-112691 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-113357 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-114261 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-114324 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-114325 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-114889 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-116209 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-116341 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-116665 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-117052 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-117945 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-118484 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-118509 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-118512 46,000,000
5.4 SJC G VVS2   C54SC-124356 45,000,000
5.4 SJC I VVS1   C54S-119900 35,000,000
5.25 SJC F VVS2   C52S-118867 29,000,000
5.2 SJC D VVS2   C52S-113234 31,000,000
5.2 SJC E VVS1   C52SC-116537 31,000,000
5.2 SJC E VVS2   C52S-114194 27,000,000
5.2 SJC E VVS2   C52SC-116386 30,000,000
5.2 SJC F VVS1   C52S-118231 30,000,000
5.2 SJC F VVS1   C52SC-113390 30,000,000
5.2 SJC F VVS1   C52SC-116391 30,000,000
5.2 SJC F VVS2   C52S-118885 29,000,000
5.2 SJC F VVS2   C52SC-116416 29,000,000
5.2 SJC G VVS1   C52SC-118290 29,000,000
5.1 GIA G VVS1 MEDIUM C51GS-2427519885 32,000,000
5.1 GIA J IF FAINT C51GC-2386146008 39,000,000
5.1 RGG D VVS1 RGG C51RC-21040501 28,000,000
5.1 RGG D VVS2 RGG C51RC-21040505 27,000,000
5.1 RGG F VVS1 RGG C51RC-20121811 26,000,000
5.1 SJC D VVS1   C51S-118979 34,000,000
5.1 SJC D VVS1   C51S-119489 34,000,000
5.1 SJC D VVS2   C51SC-115652 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51S-115274 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51S-115279 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51SC-114528 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51SC-115272 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51SC-116540 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51SC-117338 27,000,000
5.1 SJC F VVS1   C51SC-118873 26,000,000
5.1 SJC G VVS1   C51SC-114437 25,000,000
5.1 SJC G VVS1   C51SC-118289 25,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GC-1468948005 39,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GC-1479031349 39,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GC-1479297315 39,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GC-5476049870 39,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GS-2476379693 39,000,000
5 PNJ F VVS1 PNJ C50PC-36293L 28,000,000
5 PNJ G VVS1 PNJ C50PC-759487 32,000,000
5 PNJ G VVS1 PNJ C50PC-759490 32,000,000
5 RGG D VVS1 RGG C50RC- 21040506 28,000,000
5 SIC F VVS1   C50SC-113210 26,000,000
5 SJC D VS1   C50S-113051 26,000,000
5 SJC D VVS2   C50SC-114431 27,000,000
5 SJC E VVS1   C50S-118039 27,000,000
5 SJC E VVS1   C50SC-117197 27,000,000
5 SJC E VVS2   C50SC-116404 26,000,000
5 SJC F VVS1   C50S-117341 26,000,000
5 SJC F VVS1   C50S-119253 26,000,000
5 SJC F VVS1   C50SC-113208 26,000,000
5 SJC F VVS1   C50SC-117455 26,000,000
5 SJC F VVS2   C50S-118884 25,000,000
5 SJC F VVS2   C50S-119244 25,000,000
5 SJC F VVS2   C50SC-117460 25,000,000
5 SJC G VVS1   C50S-112553 25,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh Quang Mã SP Giá Bán
6.9 GIA H VVS1 NONE C69GC-5486590071 189,000,000
6.9 GIA I VVS1 MEDIUM C69GS-7471561466 159,000,000
6.9 GIA J IF NONE C69GC-1488100878 155,000,000
6.8 GIA D VVS1 MEDIUM C68G-6224767423 345,000,000
6.8 GIA D VVS1   C68GC-1465627147 309,000,000
6.8 GIA D VVS1 NONE C68GC-6224767327 389,000,000
6.8 GIA E VVS1   C68GC-1363020661 268,000,000
6.8 GIA G VVS1 MEDIUM BLUE C68GC-6482786236 229,000,000
6.8 GIA H VVS1 STRONG C68GC-7471693589 0
6.8 GIA I IF FAINT C68G-1179161412 189,000,000
6.8 GIA I VS1 NONE C68GC-6452720254 145,000,000
6.8 GIA I VVS1   C68G-5423600360 246,000,000
6.8 GIA I VVS1 MEDIUM BLUE C68G-7403109656 189,000,000
6.8 GIA I VVS1 NONE C68GC-1226594997 168,000,000
6.8 GIA I VVS1 MEDIUM BLUE C68GC-1469464669 189,000,000
6.8 GIA I VVS1 NONE C68GC-1475132175 179,000,000
6.8 GIA I VVS1 GIA C68GC-2426007387 189,000,000
6.8 GIA I VVS1 NONE C68GC-2487100490 179,000,000
6.8 GIA J VVS1   C68G-6372210448 159,000,000
6.8 GIA J VVS1 NONE C68GC-2347176787 159,000,000
6.8 GIA K VVS1 NONE C68GC-6392045192 158,000,000
6.6 GIA E VVS1 NONE C66G-6235131863 299,000,000
6.6 SJC F VS2   C66SC-116905 125,000,000
6.6 SJC G VVS2   C66S-117104 115,000,000
6.5 GIA E VVS1 MEDIUM BLUE C65GC-6472350175 209,000,000
6.5 GIA E VVS1 STRONG BLUE C65GC-6475179567 190,000,000
6.5 SJC F VVS1   C65S-114273 125,000,000
6.5 SJC G VVS1   C65SC-114275 115,000,000
6.5 SJC G VVS1   C65SC-122524 168,000,000
6.4 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C64GS-16783290 229,000,000
6.4 GIA I VVS1 FAINT C64GC-1319518287 129,000,000
6.4 GIA J IF NONE C64GC-7371849285 125,000,000
6.4 GIA S.T VVS2 NONE C64GC-6213475487 90,000,000
6.37 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C63G-6441787899 239,000,000
6.3 GIA D IF   C63G-2257008282 219,000,000
6.3 GIA D VVS1 STRONG BLUE C63GC-1495106847 225,000,000
6.3 GIA D VVS1 STRONG BLUE C63GC-2457317392 239,000,000
6.3 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-2487881576 239,000,000
6.3 GIA D VVS1 STRONG BLUE C63GC-2497154427 225,000,000
6.3 GIA D VVS1 NONE C63GC-6481956098 310,000,000
6.3 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-6482452736 230,000,000
6.3 GIA D VVS1 NONE C63GC-6491281694 299,500,000
6.3 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-6495396124 230,000,000
6.3 GIA D VVS1 NONE C63GS-3465344983 309,000,000
6.3 GIA E FL FAINT C63G-7348234676 219,000,000
6.3 GIA E VVS1 NONE C63G-2426088603 268,000,000
6.3 GIA E VVS1 NONE C63G-6455358384 0
6.3 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-1475111543 199,000,000
6.3 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-2487757602 195,000,000
6.3 GIA F VVS1 STRONG BLUE C63GC-2487862690 189,000,000
6.3 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C63GS-2497234961 189,000,000
6.3 GIA I IF NONE C63GC-7493201610 129,000,000
6.3 GIA I VVS1 NONE C63GC-2496226853 129,000,000
6.3 GIA I VVS1 NONE C63GC-2497283867 129,000,000
6.3 GIA I VVS1 NONE C63PC-865412 109,000,000
6.3 GIA J VVS1 FAINT C63GC-1395284507 105,000,000
6.3 GIA J VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-1483675105 99,000,000
6.3 GIA J VVS2 STRONG BLUE C63GC-2487841108 82,000,000
6.3 GIA K VVS1 NONE C63GC-1226526783 85,000,000
6.3 RGG D VVS2 RGG C63GC-21041402 115,000,000
6.3 RGG F VVS1 RGG C63RC-21040510 168,000,000
6.3 SJC D IF   C63SC- 162017 199,000,000
6.3 SJC E VVS2   C63SC-114152 125,000,000
6.3 SJC F VVS1   C63SC-109382 139,000,000
6.3 SJC F VVS1   C63SC-111808 139,000,000
6.3 SJC G SI1   C63S-119568 89,000,000
6.3 SJC G VVS1   C63SC-115229 105,000,000
6.25 SJC G VVS1   C62SC-119407 89,000,000
6.2 GIA F VVS1 NONE C62GS-2457688867 0
6.1 RGG F VVS2 RGG C61RC-21032608 79,000,000
6.1 SJC D VVS2   C61SC-113889 85,000,000
6.1 SJC E VVS2   C61S-106670 89,000,000
6.1 SJC E VVS2   C61SC-116124 89,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-084093 99,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-114611 99,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-116337 99,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-117955 99,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-122426 99,000,000
6.1 SJC F VVS2   C61SC-119176 95,000,000
6.1 SJC G VS1   C61SC-113891 68,000,000
6.1 SJC G VVS1   C61SC-122273 89,000,000
6.05 SJC F VS1   KC – 113506 79,000,000
6 GIA E VVS1 STRONG BLUE C60G-3445748085 122,000,000
6 GIA E VVS1 STRONG BLUE C60GC-6482924717 105,000,000
6 GIA G VVS1 NONE C60G-7401092418 112,000,000
6 GIA I VVS1 MEDIUM BLUE C60GC-7482924222 68,000,000
6 SJC D VVS1   C60SC-118517 89,000,000
6 SJC E VS1   KC – 113222 89,000,000
6 SJC F VVS1 RGG C60S-110637 99,000,000
6 SJC F VVS1 RGG C60S-116531 99,000,000
6 SJC F VVS1   C60SC-162016 99,000,000
6 SJC F VVS2   C60SC-112214 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60S-111559 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-110621 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-114210 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-114999 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-117599 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-119219 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-122533 89,000,000

 

Ly Kiểm  Định Nước Độ Sạch Huỳnh  Quang Mã Sp Giá Bán
7.9 SJC F VVS1   C79SC-115144 399,000,000
7.7 GIA I IF STRONG BLUE C77GC-6462892542 250,000,000
7.4 GIA J VVS2 NONE C74G-1395067187 268,000,000
7.3 GIA J VVS1   C73GC-7468627379 219,000,000
7.2 GIA D VVS1 STRONG BLUE C72GC-7498200400 455,000,000
7.2 GIA E VVS1 MEDIUM BLUE C72G-2314020618 339,000,000
7.2 GIA E VVS1 NONE C72GC-2467611130 545,000,000
7.2 GIA E VVS1   C72GC-3375946930 399,000,000
7.2 GIA F VS1 MEDIUM BLUE C72GC-2476132055 299,000,000
7.2 GIA F VS1 FAINT C72GC-7471437706 299,000,000
7.2 GIA G VVS1 STRONG BLUE C72G-2225090354 339,000,000
7.2 GIA I IF NONE C72GC-6481993741 272,000,000
7.2 GIA I VVS1 FAINT C72GC-2446594171 279,000,000
7.2 GIA I VVS1 STRONG BLUE C72GS-1483602926 219,000,000
7.2 GIA J IF NONE C72G-1458121105 259,000,000
7.2 GIA J VVS2 NONE C72GC-6481747672 205,000,000
7.2 GIA K VS1   C72GC-6235671749 170,000,000
7.2 GIA K VS2 NONE C72GC-1369089587 145,000,000
7.2 GIA K VVS1 GIA C72GC-2211304485 189,000,000
7.2 GIA K VVS2 NONE C72GC-1479571553 179,000,000
7.2 GIA K VVS2 NONE C72GC-6451502863 179,000,000
7.2 GIA N VVS1 NONE C72G-7418710922 150,000,000
7.2 GIA N VVS2 NONE C72GC-2438360860 159,000,000
7 GIA D VVS1 STRONG BLUE C70GC-7361549983 336,000,000
7 GIA E VVS1 NONE C70GC-1498091513 368,000,000
7 GIA I VVS1 STRONG BLUE C70GC-5486955806 150,000,000
7 GIA J IF NONE C70GC-1413742317 155,000,000
7 GIA J IF MEDIUM BLUE C70GC-2477121481 159,000,000
7 GIA O.P VVS1 MEDIUM BLUE C70G-2387420072 115,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh  Quanhg Mã SP Giá Bán
8.6 GIA F VVS1 NONE C86GC-2486266460 1,392,000,000
8.5 GIA M IF STRONG BLUE C85GS-6485562878 259,000,000
8.4 RGG E VS2 RGG RGG – 21032401 379,000,000
8.3 GIA D IF STRONG BLUE C83GC-2466622713 939,000,000
8.1 GIA D IF MEDIUM C81GC-2457427230 1,080,000,000
8.1 GIA E VVS1 MEDIUM C81GC-2446207529 978,000,000
8.1 GIA F VVS1 STRONG BLUE C81GC-2487358136 829,000,000
8.1 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C81GC-7426647559 799,000,000
8.1 GIA F VVS1 FAINT C81GC-7486043173 839,000,000
8.1 GIA F VVS2 MEDIUM BLUE C81GC-1489335417 698,000,000
8.1 GIA G VVS1 NONE C81GC-6472736808 752,000,000
8.1 GIA I VS1 STRONG BLUE C81GC-3485866166 378,000,000
8.1 GIA J VVS1 NONE C81GC-1226806413 495,000,000
8.1 GIA J VVS1 STRONG BLUE C81GC-7491071972 405,000,000
8.1 GIA K VVS1 NONE C81GC-6481015699 368,000,000
8.1 GIA K VVS1 NONE C81GC-6482015776 368,000,000
8.1 GIA N VS1 NONE C81GC-1487403596 185,000,000
8.1 SJC H VVS1   C81SC-114615 479,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh Quang Mã SP Giá Bán
9.9 GIA K VS1 FAINT C99GS-6482838606 1,000,000,000
9.5 GIA K VVS1 STRONG BLUE C95GC-1483871535 725,000,000
9.3 GIA E VVS1 MEDIUM C93GC-6227435856 2,350,000,000
9.3 GIA E VVS1 MEDIUM BLUE C93GC-6461445208 2,150,000,000
9.3 GIA J VVS1 NONE C93GC-6491284701 992,000,000
9.2 EGL H VVS1   EGL – 82230240 660,000,000
9.2 GIA D VS1 STRONG BLUE C92GC-7456226031 1,486,000,000
9.2 GIA K VVS1 MEDIUM BLUE C92G-7361198677 698,000,000
9.1 GIA H IF MEDIUM BLUE C91GC-6451305966 1,620,000,000
9.1 GIA I VVS1 FAINT C91GC-1485360159 1,120,000,000
9 GIA J VVS1 NONE C90GC-6491307841 898,000,000
9 SJC K VVS1   C90S-107620 480,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ sạch Huỳnh  Quang Mã SP Giá Bán
12.3 SJC M VVS1   C123SC-D1750345 1,999,000,000
11 GIA I VVS1 MEDIUM BLUE C11GC-2215639615 3,600,000,000
11 GIA K VVS1 NONE C11G-5483082671 2,275,000,000
11 GIA M IF NONE C11GS-5473280165 1,586,000,000
10.1 GIA F VVS1 STRONG BLUE C101G-5221060231 2,550,000,000
10 GIA F VVS1 STRONG BLUE C10GS-2235016914 2,550,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh  Quang Mã SP Giá Bán
3.9 GIA F VVS1 NONE C39GC-1463519067 12,500,000
3.9 GIA F VVS1 NONE C39GC-2484078415 12,500,000
3.9 GIA F VVS1 NONE C39GC-5456623228 12,500,000
3.8 GIA D VVS1 NONE C38GC-7386051048 13,500,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-1493009036 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-1498160321 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-2464178427 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-2484962105 0
3.6 GIA D IF NONE C36GC-2494179629 0
3.6 GIA D IF NONE C36GC-2496046054 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-6492108346 12,800,000
3.6 GIA D IF NONE C36GC-6495179187 12,800,000
3.6 LIULAB G SI2 LiuLab C36L-777476 7,000,000
3.6 LIULAB J VVS2 LiuLab C36L-564437 7,000,000
3.6 PNJ E VVS1   C36P-44782L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0080644L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0080823L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0080871L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081847L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081894L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081896L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081903L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0081905L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082047L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082050L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082109L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082133L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082142L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082190L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082413L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082441L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082489L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082491L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082542L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082545L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082548L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082550L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082554L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082598L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082602L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082603L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082604L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082608L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082609L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082610L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082612L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082617L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082620L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082621L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082622L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082624L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082626L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082627L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082628L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0082629L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0083563L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-0083564L 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893467 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893477 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893486 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893650 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893751 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893880 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893881 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893883 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893895 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893896 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893897 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893901 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893905 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893906 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893908 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893975 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893977 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-893985 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894000 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894003 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894005 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894014 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894016 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894800 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894803 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894806 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894809 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894817 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894819 9,900,000
3.6 PNJ E VVS1   C36PC-894915 9,900,000
3.6 PNJ F VVS1   C36P-44759L 9,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC- 3.6.9 8,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC-3.6.12 8,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC-3.6.2 8,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC-3.6.4 8,000,000
3.6 SJC F VVS1   C36SC-3.6.6 8,000,000
3.5 PNJ E VVS1   C35P-104K18-311 8,900,000

 

Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh Quang Mã SP Giá Bán
4.9 SJC E VVS1   C49SC-111265 21,500,000
4.9 SJC F VVS1   C49SC-114566 21,000,000
4.9 SJC F VVS2   C49SC-116465 20,500,000
4.8 GIA D SI1 NONE C48GC-6295937461 32,000,000
4.8 PNJ E VVS1 PNJ C48PC-674935 30,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-636299 28,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-642885 28,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-646788 28,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-646789 28,000,000
4.8 PNJ F VVS1 PNJ C48PC-663595 28,000,000
4.8 SJC D VVS1   C48SC-112857 22,000,000
4.8 SJC D VVS1   C48SC-116508 22,000,000
4.8 SJC E VVS1   C48SC-113811 21,500,000
4.8 SJC E VVS1   C48SC-115170 21,500,000
4.8 SJC E VVS2   C48SC-117677 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-113776 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-113877 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-114565 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-114580 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-114581 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC116148 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-117679 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-117978 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-118387 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-118880 21,000,000
4.8 SJC F VVS1   C48SC-119042 21,000,000
4.8 SJC G VVS1   C48SC-117053 20,500,000
4.8 SJC G VVS1   C48SC-117320 20,500,000
4.7 RGG E VVS1 RGG C47RC-20111201 17,500,000
4.7 RGG E VVS1   C47RC-20111202 17,500,000
4.7 RGG F VVS1 RGG C47RC-20110902 17,000,000
4.7 RGG F VVS1   C47RC-20111204 17,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-112974 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-112988 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-113445 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-113807 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-114629 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-115406 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-116477 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-116521 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-116523 18,000,000
4.7 SJC D VVS1   C47SC-119058 18,000,000
4.7 SJC D VVS2   C47SC-112764 17,500,000
4.7 SJC D VVS2   C47SC-114857 17,500,000
4.7 SJC D VVS2   C47SC-117605 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-113817 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-113820 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-114801 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-114846 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-115488 17,500,000
4.7 SJC E VVS1   C47SC-118001 17,500,000
4.7 SJC E VVS2   C47SC-115467 17,000,000
4.7 SJC E VVS2   C47SC-119030 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47S-116151 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47S-117224 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47S-119321 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47S-119325 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-110921 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-112820 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-112983 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113763 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113764 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113779 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113782 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113878 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-113879 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-114567 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-114596 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-114599 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-114809 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-116144 17,000,000
4.7 SJC F VVS1   C47SC-118441 17,000,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-113881 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-115441 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-116338 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-117231 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-117990 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-118437 16,500,000
4.7 SJC F VVS2   C47SC-119330 16,500,000
4.7 SJC G VVS1   C47SC-117317 16,500,000
4.7 SJC G VVS1   C47SC-117318 16,500,000
4.6 GIA E VS1 STRONG C46GC-2396376838 23,000,000
4.6 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C46GC-2426584574 23,000,000
4.6 RGG E VVS1   C46RC-20110901 17,500,000
4.6 SJC D VVS1   C46S-116259 18,000,000
4.5 GIA D IF MEDIUM BLUE C45GC-6482749483 25,000,000
4.5 GIA D IF MEDIUM BLUE C45GC-7452577670 25,000,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-1478496131 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-2476635335 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-5486162144 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-5493204390 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-6475492378 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-6495204343 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-7476985258 26,500,000
4.5 GIA D IF NONE C45GS-7498178765 26,500,000
4.5 GIA D VS1 NONE C45GC-1488233547 21,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-1468460101 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-1487058630 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C45GC-2467711468 24,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-2488200765 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-5473226747 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-6452300038 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-6472229030 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-6481160165 28,000,000
4.5 GIA D VVS1   C45GC-7456594954 28,000,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-7471113036 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-7478227235 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GC-7486315039 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-1479757347 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-2486038058 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-2486785179 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-2487467326 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-2497129436 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-6471490853 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-6472227481 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-6481470274 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-6485512167 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-7478644863 25,500,000
4.5 GIA D VVS1 NONE C45GS-7481783489 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-1485158828 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-1487221131 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 FAINT C45GC-1488233172 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-2474919533 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-2477832978 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-2486209485 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-2487162623 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-5486075709 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 FAINT C45GC-6472618130 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-6481159093 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 FAINT C45GC-6482043493 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-6482044235 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-6482209931 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GC-6482210234 25,500,000
4.5 GIA D VVS2 NONE C45GS-5476962156 25,500,000
4.5 GIA E VVS2 NONE C45GC-6472727628 21,500,000
4.5 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C45GC-2464813446 22,000,000
4.5 GIA F VVS1 NONE C45GC-2496356611 22,000,000
4.5 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C45GS-6485476132 22,000,000
4.5 GIA F VVS2 NONE C45GC-2486233330 21,500,000
4.5 GIA F VVS2 NONE CT45G-6422559372 25,000,000
4.5 GIA G VVS2 NONE C45GC-6482234369 19,500,000
4.5 GIA I VVS1 FAINT C45GC-2487710866 15,000,000
4.5 PNJ D VS1 MEDIUM C45PC-883237 0
4.5 PNJ D VVS1 GIA C45PC-895019 24,000,000
4.5 PNJ G VVS1 NONE C45PS-879543 19,000,000
4.5 PNJ G VVS1 NONE C45PS-898116 19,000,000
4.5 RGG E VVS1   C45R- 20112301 19,000,000
4.5 RGG E VVS1   C45R-20112303 19,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45S-107368 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45S-108269 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45S-110117 23,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45SC-112898 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45SC-115161 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45SC-116415 18,000,000
4.5 SJC D VVS1   C45SC-118775 18,000,000
4.5 SJC D VVS2   C45SC-117286 17,500,000
4.5 SJC D VVS2   C45SC-117664 17,500,000
4.5 SJC D VVS2   KC – 113809 16,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45S-112590 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45S-116180 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45S-119428 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45SC-112589 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45SC-113745 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45SC-118939 17,500,000
4.5 SJC E VVS1   C45SC-119128 17,500,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-116149 25,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-116326 25,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-117227 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-117249 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-119317 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-120847 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45S-122070 17,000,000
4.5 SJC F VVS1   C45SC-112559 17,000,000
4.5 SJC F VVS2   C45S-117839 16,500,000
4.5 SJC G VVS1   C45S-115133 16,500,000
4.4 SJC E VVS1   C44SC-118634 13,500,000
4.4 SJC F VVS1   C44SC-115011 13,000,000
4.4 SJC F VVS1   C44SC-115549 13,000,000
4.3 RGG F VVS1 RGG C43R-21032403 13,500,000
4.3 RGG F VVS1 RGG C43R-21032404 13,500,000
4.3 SJC E VVS1   C43SS-113376 13,500,000
4.2 SJC E VVS1   C42S-117573 13,500,000
4.2 SJC F VVS2   C42SC-115608 12,500,000
4.1 GIA F VVS1 NONE C41GC-1488247169 14,500,000
4.1 RGG F VVS1 RGG RGG – 22032101 14,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-113701 12,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-115579 12,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-115783 12,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-115887 19,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-115945 19,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-117786 12,000,000
4.1 SJC D VVS1   C41S-118842 12,000,000
4.1 SJC E VVS1   C41S-115904 11,500,000
4.1 SJC E VVS1   C41S-117578 11,500,000
4.1 SJC E VVS1   C41S-117579 11,500,000
4.1 SJC E VVS1   C41SC-116753 11,500,000
4.1 SJC E VVS1   C41SC-116772 11,500,000
4.1 SJC E VVS2   C41SC-117819 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41S-118655 10,500,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-114202 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-114434 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-115013 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-115018 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-115503 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   C41SC-121107 11,000,000
4.1 SJC F VVS1   KC – 108941 11,000,000
4.1 SJC G VVS1   C41SC-120656 10,500,000
4 GIA D IF NONE C40GC-1469194925 18,000,000
4 GIA D IF NONE C40GC-5493163562 18,000,000
4 GIA D IF NONE C40GC-7478493471 18,000,000
4 GIA D VVS1 NONE C40GC-2466279249 0
4 GIA D VVS1 NONE C40GC-6451667846 0
4 GIA D VVS1 NONE C40GC-6472224878 16,000,000
4 GIA F IF NONE C40GC-7358252881 15,000,000
4 GIV D VVS1 GIV C40GIVC-K65510 12,000,000
4 SJC E VVS1   C40S-119676 11,500,000
4 SJC E VVS1   C40S-120743 11,500,000
4 SJC E VVS1   C40SC-114704 11,500,000
4 SJC E VVS1   C40SC-115366 11,500,000
4 SJC E VVS1   C40SC-115513 11,500,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh  Quang Mã SP Giá Bán
5.9 SJC E VVS2   C59S-113866 68,000,000
5.9 SJC F VVS1   C59SC-113855 69,000,000
5.7 RGG F VVS1 RGG C57RC-21111803 54,000,000
5.7 SJC D VVS1   C57S-119990 69,000,000
5.7 SJC F VVS1   C57SC-112179 52,000,000
5.6 RGG F VS1   C56R – 21030603 46,000,000
5.6 RGG F VS2 RGG C56RC-21030804 47,000,000
5.6 RGG F VVS2 RGG C56RC-21032616 46,000,000
5.6 SJC D VVS1   C56SC-113577 52,000,000
5.6 SJC E VS2   C56S-113868 49,000,000
5.6 SJC F VVS1   C56SC-111646 48,000,000
5.6 SJC F VVS1   C56SC-118492 48,000,000
5.6 SJC F VVS2   C56S-116097 47,000,000
5.6 SJC F VVS2   C56SC-115353 47,000,000
5.6 SJC F VVS2   C56SC-116112 47,000,000
5.6 SJC F VVS2   C56SC-116248 52,000,000
5.6 SJC G VVS1   C56SC-114270 46,000,000
5.5 SJC G VVS1   C55SC-112952 47,000,000
5.45 SJC G VVS1   C54S-119371 46,000,000
5.4 GIA D IF FAINT C54GC-2486880481 85,000,000
5.4 GIA D IF MEDIUM BLUE C54GC-2496116466 85,000,000
5.4 GIA D IF NONE C54GC-7476054426 96,000,000
5.4 GIA D VVS1 STRONG BLUE C54GC-1489819475 70,000,000
5.4 GIA D VVS1 NONE C54GC-2477596729 0
5.4 GIA D VVS1 STRONG BLUE C54GS-5493106694 68,000,000
5.4 GIA E IF NONE C54GC-1489882842 79,000,000
5.4 GIA E IF MEDIUM BLUE C54GC-5463394074 68,000,000
5.4 GIA E IF FAINT C54GC-6481518344 72,000,000
5.4 GIA E IF MEDIUM BLUE C54GC-7456979081 68,000,000
5.4 GIA F IF MEDIUM BLUE C54GC-2486892833 58,000,000
5.4 GIA F IF FAINT C54GC-6475286118 60,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-1493159791 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-3475700940 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6481944318 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6491074562 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6491204350 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6492113755 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-6495157836 68,000,000
5.4 GIA F VVS1 NONE C54GC-7488355815 69,500,000
5.4 GIA H VVS1 NONE C54GC-3485571430 48,000,000
5.4 GIA H VVS1 NONE C54GC-6491328687 48,000,000
5.4 GIA H VVS1 NONE C54GC-7491032817 46,000,000
5.4 GIA I VVS1 NONE C54GC-1493204242 39,000,000
5.4 GIA I VVS1 NONE C54GC-2497358543 39,000,000
5.4 GIA J VVS1 NONE C54GC-1483283023 0
5.4 GIA K IF MEDIUM BLUE C54GS-7396329867 36,000,000
5.4 PNJ F VVS1   C54PC-896805 62,000,000
5.4 RGG E VS2 RGG C54RC-21030802 48,000,000
5.4 RGG E VVS1   C54RC-22062804 50,000,000
5.4 RGG F VVS2 RGG C54RC-21032615 47,000,000
5.4 RGG F VVS2 RGG C54RC-21040713 44,000,000
5.4 SJC D VS1   C54SC-113499 50,000,000
5.4 SJC D VVS2   C54SC-116091 51,000,000
5.4 SJC D VVS2   C54SC-118590 51,000,000
5.4 SJC D VVS2   C54SC-119171 51,000,000
5.4 SJC D VVS2   C54SC-119997 51,000,000
5.4 SJC E VS1   C54S-116242 46,000,000
5.4 SJC E VS1   C54S-119218 46,000,000
5.4 SJC E VS1   C54SC-118829 46,000,000
5.4 SJC E VS1   C54SC-118836 46,000,000
5.4 SJC E VS2   C54S-113545 47,000,000
5.4 SJC E VVS2   C54S-114655 47,000,000
5.4 SJC E VVS2   C54S-119929 49,000,000
5.4 SJC E VVS2   C54SC-117100 47,000,000
5.4 SJC E VVS2   C54SC-119214 47,000,000
5.4 SJC F VVS1   C54S-122252 48,000,000
5.4 SJC F VVS1   C54SC-110624 48,000,000
5.4 SJC F VVS1   C54SC-111810 48,000,000
5.4 SJC F VVS1   C54SC-114602 48,000,000
5.4 SJC F VVS2   C54S-114546 47,000,000
5.4 SJC F VVS2   C54SC-114544 47,000,000
5.4 SJC F VVS2   C54SC–119703 47,000,000
5.4 SJC F VVS2   C54SC-124187 47,000,000
5.4 SJC G VS1   C54SC-113527 45,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54S-120126 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54S-120286 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54S-120560 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-112691 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-113357 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-114261 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-114324 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-114325 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-114889 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-116209 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-116341 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-116665 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-117052 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-117945 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-118484 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-118509 46,000,000
5.4 SJC G VVS1   C54SC-118512 46,000,000
5.4 SJC G VVS2   C54SC-124356 45,000,000
5.4 SJC I VVS1   C54S-119900 35,000,000
5.25 SJC F VVS2   C52S-118867 29,000,000
5.2 SJC D VVS2   C52S-113234 31,000,000
5.2 SJC E VVS1   C52SC-116537 31,000,000
5.2 SJC E VVS2   C52S-114194 27,000,000
5.2 SJC E VVS2   C52SC-116386 30,000,000
5.2 SJC F VVS1   C52S-118231 30,000,000
5.2 SJC F VVS1   C52SC-113390 30,000,000
5.2 SJC F VVS1   C52SC-116391 30,000,000
5.2 SJC F VVS2   C52S-118885 29,000,000
5.2 SJC F VVS2   C52SC-116416 29,000,000
5.2 SJC G VVS1   C52SC-118290 29,000,000
5.1 GIA G VVS1 MEDIUM C51GS-2427519885 32,000,000
5.1 GIA J IF FAINT C51GC-2386146008 39,000,000
5.1 RGG D VVS1 RGG C51RC-21040501 28,000,000
5.1 RGG D VVS2 RGG C51RC-21040505 27,000,000
5.1 RGG F VVS1 RGG C51RC-20121811 26,000,000
5.1 SJC D VVS1   C51S-118979 34,000,000
5.1 SJC D VVS1   C51S-119489 34,000,000
5.1 SJC D VVS2   C51SC-115652 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51S-115274 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51S-115279 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51SC-114528 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51SC-115272 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51SC-116540 27,000,000
5.1 SJC E VVS1   C51SC-117338 27,000,000
5.1 SJC F VVS1   C51SC-118873 26,000,000
5.1 SJC G VVS1   C51SC-114437 25,000,000
5.1 SJC G VVS1   C51SC-118289 25,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GC-1468948005 39,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GC-1479031349 39,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GC-1479297315 39,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GC-5476049870 39,000,000
5 GIA G VVS1 NONE C50GS-2476379693 39,000,000
5 PNJ F VVS1 PNJ C50PC-36293L 28,000,000
5 PNJ G VVS1 PNJ C50PC-759487 32,000,000
5 PNJ G VVS1 PNJ C50PC-759490 32,000,000
5 RGG D VVS1 RGG C50RC- 21040506 28,000,000
5 SIC F VVS1   C50SC-113210 26,000,000
5 SJC D VS1   C50S-113051 26,000,000
5 SJC D VVS2   C50SC-114431 27,000,000
5 SJC E VVS1   C50S-118039 27,000,000
5 SJC E VVS1   C50SC-117197 27,000,000
5 SJC E VVS2   C50SC-116404 26,000,000
5 SJC F VVS1   C50S-117341 26,000,000
5 SJC F VVS1   C50S-119253 26,000,000
5 SJC F VVS1   C50SC-113208 26,000,000
5 SJC F VVS1   C50SC-117455 26,000,000
5 SJC F VVS2   C50S-118884 25,000,000
5 SJC F VVS2   C50S-119244 25,000,000
5 SJC F VVS2   C50SC-117460 25,000,000
5 SJC G VVS1   C50S-112553 25,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh Quang Mã SP Giá Bán
6.9 GIA H VVS1 NONE C69GC-5486590071 189,000,000
6.9 GIA I VVS1 MEDIUM C69GS-7471561466 159,000,000
6.9 GIA J IF NONE C69GC-1488100878 155,000,000
6.8 GIA D VVS1 MEDIUM C68G-6224767423 345,000,000
6.8 GIA D VVS1   C68GC-1465627147 309,000,000
6.8 GIA D VVS1 NONE C68GC-6224767327 389,000,000
6.8 GIA E VVS1   C68GC-1363020661 268,000,000
6.8 GIA G VVS1 MEDIUM BLUE C68GC-6482786236 229,000,000
6.8 GIA H VVS1 STRONG C68GC-7471693589 0
6.8 GIA I IF FAINT C68G-1179161412 189,000,000
6.8 GIA I VS1 NONE C68GC-6452720254 145,000,000
6.8 GIA I VVS1   C68G-5423600360 246,000,000
6.8 GIA I VVS1 MEDIUM BLUE C68G-7403109656 189,000,000
6.8 GIA I VVS1 NONE C68GC-1226594997 168,000,000
6.8 GIA I VVS1 MEDIUM BLUE C68GC-1469464669 189,000,000
6.8 GIA I VVS1 NONE C68GC-1475132175 179,000,000
6.8 GIA I VVS1 GIA C68GC-2426007387 189,000,000
6.8 GIA I VVS1 NONE C68GC-2487100490 179,000,000
6.8 GIA J VVS1   C68G-6372210448 159,000,000
6.8 GIA J VVS1 NONE C68GC-2347176787 159,000,000
6.8 GIA K VVS1 NONE C68GC-6392045192 158,000,000
6.6 GIA E VVS1 NONE C66G-6235131863 299,000,000
6.6 SJC F VS2   C66SC-116905 125,000,000
6.6 SJC G VVS2   C66S-117104 115,000,000
6.5 GIA E VVS1 MEDIUM BLUE C65GC-6472350175 209,000,000
6.5 GIA E VVS1 STRONG BLUE C65GC-6475179567 190,000,000
6.5 SJC F VVS1   C65S-114273 125,000,000
6.5 SJC G VVS1   C65SC-114275 115,000,000
6.5 SJC G VVS1   C65SC-122524 168,000,000
6.4 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C64GS-16783290 229,000,000
6.4 GIA I VVS1 FAINT C64GC-1319518287 129,000,000
6.4 GIA J IF NONE C64GC-7371849285 125,000,000
6.4 GIA S.T VVS2 NONE C64GC-6213475487 90,000,000
6.37 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C63G-6441787899 239,000,000
6.3 GIA D IF   C63G-2257008282 219,000,000
6.3 GIA D VVS1 STRONG BLUE C63GC-1495106847 225,000,000
6.3 GIA D VVS1 STRONG BLUE C63GC-2457317392 239,000,000
6.3 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-2487881576 239,000,000
6.3 GIA D VVS1 STRONG BLUE C63GC-2497154427 225,000,000
6.3 GIA D VVS1 NONE C63GC-6481956098 310,000,000
6.3 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-6482452736 230,000,000
6.3 GIA D VVS1 NONE C63GC-6491281694 299,500,000
6.3 GIA D VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-6495396124 230,000,000
6.3 GIA D VVS1 NONE C63GS-3465344983 309,000,000
6.3 GIA E FL FAINT C63G-7348234676 219,000,000
6.3 GIA E VVS1 NONE C63G-2426088603 268,000,000
6.3 GIA E VVS1 NONE C63G-6455358384 0
6.3 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-1475111543 199,000,000
6.3 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-2487757602 195,000,000
6.3 GIA F VVS1 STRONG BLUE C63GC-2487862690 189,000,000
6.3 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C63GS-2497234961 189,000,000
6.3 GIA I IF NONE C63GC-7493201610 129,000,000
6.3 GIA I VVS1 NONE C63GC-2496226853 129,000,000
6.3 GIA I VVS1 NONE C63GC-2497283867 129,000,000
6.3 GIA I VVS1 NONE C63PC-865412 109,000,000
6.3 GIA J VVS1 FAINT C63GC-1395284507 105,000,000
6.3 GIA J VVS1 MEDIUM BLUE C63GC-1483675105 99,000,000
6.3 GIA J VVS2 STRONG BLUE C63GC-2487841108 82,000,000
6.3 GIA K VVS1 NONE C63GC-1226526783 85,000,000
6.3 RGG D VVS2 RGG C63GC-21041402 115,000,000
6.3 RGG F VVS1 RGG C63RC-21040510 168,000,000
6.3 SJC D IF   C63SC- 162017 199,000,000
6.3 SJC E VVS2   C63SC-114152 125,000,000
6.3 SJC F VVS1   C63SC-109382 139,000,000
6.3 SJC F VVS1   C63SC-111808 139,000,000
6.3 SJC G SI1   C63S-119568 89,000,000
6.3 SJC G VVS1   C63SC-115229 105,000,000
6.25 SJC G VVS1   C62SC-119407 89,000,000
6.2 GIA F VVS1 NONE C62GS-2457688867 0
6.1 RGG F VVS2 RGG C61RC-21032608 79,000,000
6.1 SJC D VVS2   C61SC-113889 85,000,000
6.1 SJC E VVS2   C61S-106670 89,000,000
6.1 SJC E VVS2   C61SC-116124 89,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-084093 99,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-114611 99,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-116337 99,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-117955 99,000,000
6.1 SJC F VVS1   C61SC-122426 99,000,000
6.1 SJC F VVS2   C61SC-119176 95,000,000
6.1 SJC G VS1   C61SC-113891 68,000,000
6.1 SJC G VVS1   C61SC-122273 89,000,000
6.05 SJC F VS1   KC – 113506 79,000,000
6 GIA E VVS1 STRONG BLUE C60G-3445748085 122,000,000
6 GIA E VVS1 STRONG BLUE C60GC-6482924717 105,000,000
6 GIA G VVS1 NONE C60G-7401092418 112,000,000
6 GIA I VVS1 MEDIUM BLUE C60GC-7482924222 68,000,000
6 SJC D VVS1   C60SC-118517 89,000,000
6 SJC E VS1   KC – 113222 89,000,000
6 SJC F VVS1 RGG C60S-110637 99,000,000
6 SJC F VVS1 RGG C60S-116531 99,000,000
6 SJC F VVS1   C60SC-162016 99,000,000
6 SJC F VVS2   C60SC-112214 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60S-111559 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-110621 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-114210 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-114999 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-117599 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-119219 89,000,000
6 SJC G VVS1   C60SC-122533 89,000,000

 

Ly Kiểm  Định Nước Độ Sạch Huỳnh  Quang Mã Sp Giá Bán
7.9 SJC F VVS1   C79SC-115144 399,000,000
7.7 GIA I IF STRONG BLUE C77GC-6462892542 250,000,000
7.4 GIA J VVS2 NONE C74G-1395067187 268,000,000
7.3 GIA J VVS1   C73GC-7468627379 219,000,000
7.2 GIA D VVS1 STRONG BLUE C72GC-7498200400 455,000,000
7.2 GIA E VVS1 MEDIUM BLUE C72G-2314020618 339,000,000
7.2 GIA E VVS1 NONE C72GC-2467611130 545,000,000
7.2 GIA E VVS1   C72GC-3375946930 399,000,000
7.2 GIA F VS1 MEDIUM BLUE C72GC-2476132055 299,000,000
7.2 GIA F VS1 FAINT C72GC-7471437706 299,000,000
7.2 GIA G VVS1 STRONG BLUE C72G-2225090354 339,000,000
7.2 GIA I IF NONE C72GC-6481993741 272,000,000
7.2 GIA I VVS1 FAINT C72GC-2446594171 279,000,000
7.2 GIA I VVS1 STRONG BLUE C72GS-1483602926 219,000,000
7.2 GIA J IF NONE C72G-1458121105 259,000,000
7.2 GIA J VVS2 NONE C72GC-6481747672 205,000,000
7.2 GIA K VS1   C72GC-6235671749 170,000,000
7.2 GIA K VS2 NONE C72GC-1369089587 145,000,000
7.2 GIA K VVS1 GIA C72GC-2211304485 189,000,000
7.2 GIA K VVS2 NONE C72GC-1479571553 179,000,000
7.2 GIA K VVS2 NONE C72GC-6451502863 179,000,000
7.2 GIA N VVS1 NONE C72G-7418710922 150,000,000
7.2 GIA N VVS2 NONE C72GC-2438360860 159,000,000
7 GIA D VVS1 STRONG BLUE C70GC-7361549983 336,000,000
7 GIA E VVS1 NONE C70GC-1498091513 368,000,000
7 GIA I VVS1 STRONG BLUE C70GC-5486955806 150,000,000
7 GIA J IF NONE C70GC-1413742317 155,000,000
7 GIA J IF MEDIUM BLUE C70GC-2477121481 159,000,000
7 GIA O.P VVS1 MEDIUM BLUE C70G-2387420072 115,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh  Quanhg Mã SP Giá Bán
8.6 GIA F VVS1 NONE C86GC-2486266460 1,392,000,000
8.5 GIA M IF STRONG BLUE C85GS-6485562878 259,000,000
8.4 RGG E VS2 RGG RGG – 21032401 379,000,000
8.3 GIA D IF STRONG BLUE C83GC-2466622713 939,000,000
8.1 GIA D IF MEDIUM C81GC-2457427230 1,080,000,000
8.1 GIA E VVS1 MEDIUM C81GC-2446207529 978,000,000
8.1 GIA F VVS1 STRONG BLUE C81GC-2487358136 829,000,000
8.1 GIA F VVS1 MEDIUM BLUE C81GC-7426647559 799,000,000
8.1 GIA F VVS1 FAINT C81GC-7486043173 839,000,000
8.1 GIA F VVS2 MEDIUM BLUE C81GC-1489335417 698,000,000
8.1 GIA G VVS1 NONE C81GC-6472736808 752,000,000
8.1 GIA I VS1 STRONG BLUE C81GC-3485866166 378,000,000
8.1 GIA J VVS1 NONE C81GC-1226806413 495,000,000
8.1 GIA J VVS1 STRONG BLUE C81GC-7491071972 405,000,000
8.1 GIA K VVS1 NONE C81GC-6481015699 368,000,000
8.1 GIA K VVS1 NONE C81GC-6482015776 368,000,000
8.1 GIA N VS1 NONE C81GC-1487403596 185,000,000
8.1 SJC H VVS1   C81SC-114615 479,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ Sạch Huỳnh Quang Mã SP Giá Bán
9.9 GIA K VS1 FAINT C99GS-6482838606 1,000,000,000
9.5 GIA K VVS1 STRONG BLUE C95GC-1483871535 725,000,000
9.3 GIA E VVS1 MEDIUM C93GC-6227435856 2,350,000,000
9.3 GIA E VVS1 MEDIUM BLUE C93GC-6461445208 2,150,000,000
9.3 GIA J VVS1 NONE C93GC-6491284701 992,000,000
9.2 EGL H VVS1   EGL – 82230240 660,000,000
9.2 GIA D VS1 STRONG BLUE C92GC-7456226031 1,486,000,000
9.2 GIA K VVS1 MEDIUM BLUE C92G-7361198677 698,000,000
9.1 GIA H IF MEDIUM BLUE C91GC-6451305966 1,620,000,000
9.1 GIA I VVS1 FAINT C91GC-1485360159 1,120,000,000
9 GIA J VVS1 NONE C90GC-6491307841 898,000,000
9 SJC K VVS1   C90S-107620 480,000,000
Ly Kiểm Định Nước Độ sạch Huỳnh  Quang Mã SP Giá Bán
12.3 SJC M VVS1   C123SC-D1750345 1,999,000,000
11 GIA I VVS1 MEDIUM BLUE C11GC-2215639615 3,600,000,000
11 GIA K VVS1 NONE C11G-5483082671 2,275,000,000
11 GIA M IF NONE C11GS-5473280165 1,586,000,000
10.1 GIA F VVS1 STRONG BLUE C101G-5221060231 2,550,000,000
10 GIA F VVS1 STRONG BLUE C10GS-2235016914 2,550,000,000

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ Trần Linh để có giá chính xác và ưu đãi nhất: 0933 82 9999

Ảnh: Xác nhận từ viện đá quý Hoa Kỳ GIA – Long Ngọc Luxury  là nơi bán kim cương GIA thiên nhiên chính hãng